Hvad er tilgængelighed?

Definition af et handicap

En persons funktionsnedsættelse bliver til et handicap, når der eksisterer samfundsmæssige barrierer, som skaber ulige muligheder og manglende delagtighed for personen.

Tilgængelighed for blinde og svagsynede bliver glemt

Gruppen af mennesker med synshandicap er relativt lille, og der er mange forskelligartede behov afhængig af diagnose, hvilket kan være en af årsagerne til, at tilgængelighed for blinde og svagsynede ikke bliver tænkt naturligt ind i bygge- og anlægsprojekter. Der er fx stor forskel på, om man har en lille synsrest i orienteringssynet, eller om man kan skelne farver og genstande inden for en kort afstand eller om man er helt blind. Fælles for alle er dog, at tilgængelig indretning er uhyre vigtigt, når synet mangler eller er stærkt nedsat.

Tilgængelighed som en del af planlægningen

Bygherren, som udstikker opgaver til rådgivere og entreprenører, bør have en forståelse af, at tilgængelighed udgør en meget vigtig og naturlig komponent i byggeri og anlægsopgaver. Dette bør indtænkes og inkorporeres allerede i idé- og planlægningsfasen, helt på linje med traditionelle aspekter som brandsikkerhed, økonomi og energihensyn. Når der tidligt i processen er et fokus på tilgængelighed, bliver det muligt at gøre det til en naturlig del af designet og ikke en efterfølgende unaturlig påsætning.

Som situationen er i dag, ligger tilgængelighed alt for langt nede på prioritetslisten, hvis emnet overhovedet nyder nogen opmærksomhed. Princippet om universelt design indebærer, at ethvert byggeri i sidste ende bliver langt mere inkluderende og anvendeligt set over et længere tidsperspektiv.