4Tilgængelig information

Et velfungerende moderne demokrati forudsætter, at alle borgere har let og fri adgang til information.

Traditionelle former for skriftlig information som f.eks. breve og brochurer opfattes ofte som utilgængelige for personer med et synshandicap, men for mange svagsynede er det primært et spørgsmål om, hvordan den skriftlige information præsenteres, der afgør, om den er tilgængelig eller ej.

Den digitale informationsformiling er til stor gavn for blinde og svagsynede, da der er adgang til en langt større mængde information. Det kræver dog, at tilgængelighedskravene opfyldes, så personer med et synshandicap har mulighed for at søge og læse information ved hjælp af en skærmlæser.

Trods et markant stigende fokus på og brug af digitale og internetbaserede løsninger de seneste 5-10 år, er der fortsat mange statslige og kommunale eksempler på information, som ikke er tilgængelig for personer med et synshandicap. Dette gælder f.eks. information fra kommuner og regioner; både den skriftlige information, der stilles til rådighed via forskellige pjecer, der ikke findes i alternative formater, og den information, der gives via internettet. Ved alternative formater forstås, at information også stilles til rådighed i et elektronisk format, der efter behov kan konverteres til en lyd- eller punktskriftudgave. Til gengæld bliver stadigt flere informationer, artikler og programmer via medierne tilgængelige for personer med et synshandicap. Der er fortsat lang vej før der er fuld adgang til fx nyhedsstrømmen eller programindhold, men der er en langt større forståelse for behovet end tidligere.

Det er vigtigt – og arbejds- og tidsbesparende - at planlægge produktionen af information således, at så mange som muligt har adgang til den. Hvis man fra starten laver en læsevenlig trykt tekst, vil mange svagsynede mennesker ikke have behov for en alternativ udgave. Den stadigt stigende brug af smartphones og tablets, er også et redskab til at øge adgangen til information, da de fleste enheder har indbyggede tilgængelighedsløsninger, så det relativt enkelt er muligt at betjene forskellige apps enten ved zoomfunktion eller tale-syntese. Dog er der eksempler på, at apps i et tilgængeligt format har et deduceret antal detaljer eller funktioner.

Man kan også lette adgangen til information ved at lave læsevenlige skilte og/eller skilte, der er udformet således, at personer med synshandicap ved hjælp af f.eks. taktile og/eller auditive formater kan få adgang til denne.

Når man taler om elektroniske formater og information, der f.eks. stilles til rådighed via hjemmesider, er det meget vigtigt fra starten at indtænke tilgængeligheden, da det kan være meget svært og/eller umuligt at tilbyde adgang til en alternativ informationskilde.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at tilgængelig information ikke er en statisk størrelse, men noget der udvikler sig i takt med den øvrige udvikling i samfundet og på det teknologiske område. Der kan således komme nye og andre informationsmåder, der byder på nye muligheder og/eller skaber nye tilgængelighedsproblemer.

Blinde og svagsynede borgere sættes på mange fronter under særligt stort pres, hvis de vil fungere som aktive samfundsborgere på lige fod med andre borgere. De skal forholde sig til en stadigt stigende mængde visuel information og samtidig lære at mestre de særlige kompenserende programmer og hjælpemidler, der kan sikre adgang til informationen.