1.1.1Gældende lovgivning om tilgængelige anlæg og byggeri

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. Læs mere om menneskerettigheder hos Institut for Menneskerettigheder

Danmark tiltrådte FN’s handicapkonvention i 2009 og forpligtede sig dermed til at ratificere konventionen, dvs. ændre i lovgivningen og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer handicappedes rettigheder og forhindrer diskriminering som følge af handicap. Læs mere om FNs Handicapkonvention på Socialministeriets hjemmeside

Byggeloven og Bygningsreglementet, herunder bekendtgørelser, stiller tilgængelighedskrav og angiver en lang række vejledninger til nybyggeri, ombygninger og de bygningsnære udearealer. Build - Institut for byggeri, by og miljø ved Aalborg Universitet har udarbejdet en tjekliste, der rummer tilgængelighedskrav og vejledninger tilknyttet bygningsreglementet.

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejregel om tilgængelighed på færdselsarealer: ’Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed’. Vejreglen er dog vejledende og ikke bindende. Vejledningen kan ses og downloades på Vejdirektoratets hjemmeside.

Dansk Standard har udarbejdet en vejledning om tilgængelighed på udearealer, ’Udearealer for alle’. Vejledningen er vejledende og ikke bindende. ’Udearealer for alle’ kan købes ved Dansk Standard.

Der er udarbejdet en SBI-anvisning 222 for tilgængelige boliger. I anvisningen begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i et tidligere Bygningsreglement (BR08). Anvisningen kan købes ved henvendelse til Build.

Når der er tale om togstationer på det TransNationale Netværk (TEN-strækninger) i EU, gælder foruden Bygningsreglementet særlige tilgængelighedsregler. Kravene til tilgængelighed TSI-PRM (Teknisk Specifikation for Interoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet) har status af lov i EU gennem et tilhørende direktiv og omfatter bygninger, perroner og rullende materiel. DSB har udarbejdet en tilgængelighedstjekliste for stationer, hvor reglerne for deres områder kan læses, herunder TSI-PRM, på Builds hjemmeside. Banedanmark har derudover særlige banenormer.

1.1.1.1 Tilgængelighedsanvisning og -standarder holdt op mod BR18

Følgende er en kort beskrivelse af hvordan SBi-anvisning 272, og standarderne DS/ISO 21542:2012 og EN 17210 anvendes, set i forhold til lovkrav og andre bestemmelser i Bygningsreglementet BR18.

1.1.1.2 Bygningsreglementet, BR18

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, med tekniske krav og andre bestemmelser, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres, så det overholder kravene til sikkerheds-, sundhed-, og energimæssige forhold. Bygningsreglementet skal altid følges, med mindre man får dispensation. Selvom bygningsreglementet ikke er lov i ordets forstand, har den samme retsgyldighed som Byggeloven, og dermed skal den overholdes på lige fod med andre lovkrav.

Et bygningsreglement ændres løbende, og det seneste reglement BR18 bygger på en række områder på funktionskrav frem for detailkrav.

Detailkrav i bygningsreglementet er mindstekrav der skal opfyldes. Detailkrav er ofte anviste detaljerede krav med angivelse af mindstemål med mere, for eksempel: …” Ovenfor trapper skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,90 m før trappens begyndelse ”…

Funktionskrav er baseret på et højere abstraktionsniveau end detailkrav. Funktionskrav beskriver, hvad den givne bygningsdel eller funktion skal yde frem for, hvordan den skal bygges op. Funktionskravet skal ikke nødvendigvis opfyldes med en specifik løsning, men er et krav der kan opfyldes på forskellig måde, for eksempel: …”Brugerne skal ved egen hjælp kunne komme fra vej frem til alle adgange til bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer på matriklen.”...

Formuleringen kan være efterfulgt af specifikke mål eller en henvisning til en BR-vejledning eller lignende (f.eks. en SBi-anvisning, en EN- eller en ISO-standard). Funktionskrav åbner mulighed for at udvikle og anvende nye løsninger, set i forhold til detailkrav. Det kan dog være svært at tolke og vurdere funktionskravene, og det kræver ofte fagteknisk viden at vurdere, hvordan den nye løsning kan udformes, så den opfylder funktionskravet i bygningsreglementet.

1.1.1.3 SBi-anvisning

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter. Professionelle parter bør kende SBi-anvisningernes indhold, og hvis de udfører løsninger, som ikke er i overensstemmelse med anvisningerne, skal de selv kunne dokumentere, at løsningerne er i orden og opfylde intentionerne udtrykt i funktionskravet. I de tilfælde hvor Bygningsreglementet eller andre myndighedsregler henviser til en SBi-anvisning for mere detaljerede krav, vil anvisningen være at betragte som en del af regelværket.

1.1.1.4 SBI-ANVISNING 272. Anvisning om bygningsreglement 2018 – BR18

SBi-anvisning 272 forklarer og fortolker bestemmelserne i BR18, til hjælp for bygherre, rådgiver og andre interessenter. Den samler hele kravteksten i BR18 og flette den sammen med de vigtigste vejledninger og SBi's uddybende anvisningstekst.

SBi-anvisning 272 anviser kun eksempler på løsninger i begrænset omfang, og hvor der i øjeblikket ikke findes relevante, mere detaljerede anvisninger på området. Anvisningen henviser til relevante standarder, anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information. Det kan eksempelvis være henvisning til DS/ISO 21542 på tilgængelighedsområdet.

1.1.1.5 DS/ISO 21542:2012, bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø.

DS/EN 17210 er en international standard (ISO), der har status som dansk standard (DS).

BR18 henviser visse steder til DS/EN 17210 for at give konkrete eksempler, der uddyber, hvordan kravene i BR18 kan overholdes. Det er dog ikke lovpligtigt at overholde DS/EN 17210 i Danmark. Selv om det ikke er lovpligtigt, er der meget inspiration og hjælp at hente, og DS/EN 17210 kan benyttes til at finde eksempler og illustrationer på, hvordan de gældende krav i BR18 om tilgængelighed kan overholdes. Her er det bygherre/ rådgiver/ beslutningstager, der skal afgøre hvorvidt de krav, der stilles i DS/EN 17210 skal benyttes, eller om BR18 krav skal opfyldes på anden vis.

Der kan også hentes inspiration til, hvordan tilgængelighed i bygninger kan fremmes ud over de krav, der stilles i BR18. Og der kan være tilfælde, hvor bygherre eller anden beslutningstager stiller krav i kravspecifikationen om, at bygningen skal overholde DS/EN 17210, i ønsket om en højere standard end BR18. I de tilfælde skal både krav i BR18 og DS/EN 17210 overholdes.

Hvor BR18 stiller højere eller anderledes krav end DS/EN 17210 skal BR18’s krav som minimum altid overholdes.