3.9Eldrevne køretøjer

Igennem de senere år er fremkomsten af el-drevne køretøjer dukket op i både stigende omfang og i mange afskygninger.

El-biler og -busser, som har vundet stigende indpas på de danske veje, har eksisteret fra begyndelsen af dette årtusind, og behovet for at sikre at de kan observeres/opdages af fodgængere m.v. har optaget lovgivere i både EU og FN-regi. I den forbindelse er der vedtaget en forordning 540/2014., som er gældende for medlemslandene. Den foreskriver, at alle nylancerede modeller af el-biler inden 1. juli 2019 blev forsynet med en AWAS, og at alle nyproducerede elbiler skal være installeret med en AWAS pr. 1. juli 2021. En AWAS er et apparat som udsender et hørbart varslingssignal ved hastigheder under 20 km/t.(uanset om den kører fremad eller baglæns). Lyden skal være på samme niveau som en motor i gængse benzindrevne biler.

Når disse eldrevne køretøjer kører ved en hastighed over 20 km/t., formodes det, at de via dæk- og vindstøj udsender lige så megen lyd som den "traditionelle" bil, så der derfor ikke er behov for et ekstra hørbart lydsignal.

Det er dog muligt for føreren selv at slukke for AWAS-systemet og dermed fjerne muligheden for andre trafikanter at høre bilen. Denne gene har man taget alvorlig i FN-systemet, hvor valgfriheden til AWAS-systemet blev blokeret. På EU-niveau er der dog ikke enighed om at forbyde muligheden for at kunne slukke for AWAS-systemet. Det undersøges fortsat om eldrevne køretøjer også skal udsende hørbar lyd ved tomgang, ved bakning samt lydens frekvens og styrke.

Endnu er elbiler med lydgivere kun i lille omfang til stede i trafikken, fordi reglerne herom først er gjort obligatoriske for alle nye elbiler i 2021.

For blinde og svagsynede fodgængere er det afgørende, at man kan høre elbiler, når man færdes i trafikken, så det er muligt at tage sig i agt, som man i øvrigt gør ved færdsel blandt køretøjer.

Erfaringer og undersøgelser fra udlandet viser, at disse hensyn er vigtige for alle "bløde" trafikanter. En række alvorlige ulykker er sket netop på grund af manglende varsling af køretøjernes ankomst ved lavere hastigheder.

I de senere år har også andre slags el-køretøjer, som fx elcykler og el-løbehjul, vundet indpas i trafikbilledet. El-cykler er stort set lige så stille som cykler, men de kan køre med en langt højere hastighed, og dermed udgøre en fare for fodgængere, fordi de er så godt som lydløse.

El-løbehjul har inden for de sidste par år fundet vej til trafikken i især storbyerne. De fleste el-løbehjul på gaden er ejet af deleøkonomiske virksomheder, hvor el-løbehjulene kan benyttes i kort tid fra et vilkårligt sted til et andet.

Desværre efterlades Elløbehjulene ofte tilfældigt på fortove og andre steder i gadebilledet til stor gene for andre trafikanter. Bl.a. kan man som blind eller stærkt svagsynet let komme til at snuble over et væltet elløbehjul med forskrækkelse eller mere alvorlige skader til følge.

Myndighederne arbejder både kommunale og centralt på at lave klare regler for brug af elløbehjul i storbyerne. Det drejer sig bl.a. om parkeringsforhold, ansvar og begrænsninger i, hvor elløbehjulene må færdes og henstilles.