6.2.2Døre

Det er væsentligt for orienteringen for personer med synshandicap, at døre skiller sig ud fra vægge og facader. For at lette lokaliseringen af en dør skal denne eller dørkarmen have en farve, der står i kontrast til farven på væggen eller facaden.

Personer med synshandicap benytter ofte dørtrinet som hjælp i orienteringen, ved hjælp af den hvide stok registreres det, hvornår en dør er passeret.

Anbefaling:

 • Alle døre, der åbnes manuelt, bør have dørgreb med en farve, der står i kontrast til dørens farve.
 • Forskel i kontrast mellem dør eller dørkarm og væg skal være minimum 30 i forskel lysrefleksionsværdi LRV efter NCS-skalaen (ca. 0,4 forskel i lyshed).

6.2.2.1 Sidehængslede døre

For at blinde og svagsynede skal kunne færdes sikkert, skal alle sidehængte døre åbne ind i rummet. Det minimerer risikoen for at støde ind i en dør. Hvis døre åbner udad, er det vigtigt, at to sådanne døre ikke er placeret lige over for hinanden, da blinde og svagsynede kan risikere at blive klemt mellem disse.

Sidehængslede døre, der åbnes manuelt, bør påmonteres en lukkemekanisme, så de ikke kan forlades i halvåben tilstand, med fare for kollision.

Illustration af dør og karm i en gang. Forskel minimum 30 i lysrefleksionsværdi, jf. NCS-skalaen.
Illustration af dør og karm i en gang, hvor der er tydelige kontraster.

Anbefaling:

 • Sidehængslede døre skal åbne ind i rum, medmindre det er flugtveje, og ikke udad.
 • Sidehængslede døre bør påmonteres lukkemekanisme, så døren ikke efterlades halvåben.
 • Det skal sikres, at blinde og svagsynede ikke kan komme i klemme mellem indad- og udadgående døre. For at sikre dette bør dørene være hængslet i samme side og åbne i samme retning.
 • Døre med lukkemekanisme bør have en maksimal åbningskraft på 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg).

6.2.2.2 Automatiske skydedøre

De mest tilgængelige døre for blinde og svagsynede er automatiske skydedøre. Automatiske døre anvendes mange steder som yderdøre, og skaber generelt god tilgængelighed for alle.

Anbefaling:

 • De mest tilgængelige døre er automatiske døre med berøringsløs føler.
 • Det skal sikres, at automatiske døre er åbne længe nok, mindst 6-7 sekunder, så en dårligt gående eller blind med førerhund ubesværet kan passere.
 • Trykknap til automatiske døre er vanskelige at lokalisere og anbefales ikke.
 • Hvis man skal aktivere en knap eller lignende for at åbne en dør, skal det sikres, at aktiveringsenheden kan lokaliseres af blinde og svagsynede. Dette gøres bl.a. ved brug af kontrastfarver.
 • Sidehængslede automatiske døre kan udgøre en fare for personer med synshandicap, der kommer gående i den retning, hvor døren slår op.

6.2.2.3 Karruseldøre

Karruseldøre er vanskelige at anvende for blinde og svagsynede. Især for førerhundebrugere kan det være svært at vurdere, hvor dørbladet er, når man træder ind i karrusellen, med risiko for kollision. Det er ligeledes svært at vurdere, hvornår man kan 'stige af' igen. Der bør være en sidedør som alternativ til karruseldøre, da man kan miste orienteringen eller blive utrygge ved situationen.

Anbefaling:

 • Da karruseldøre er vanskelige at anvende for personer med synshandicap, bør denne suppleres med en sidehængslet dør eller en skydedør i umiddelbar nærhed af karruseldøren.
 • Er der etableret anlagte ledelinjer, bør denne føre frem til den sidehængslede dør eller skydedøren.

6.2.2.4 Glasdøre

Glasdøre er vanskelige at opfatte for blinde og svagsynede, men også for andre. Glas kan, når der er lys på begge sider, opfattes som et hul i facaden eller væggen, med stor risiko for kollision. Derfor bør alle glasdøre markeres med et materiale i kontrastfarve i forskellig højde. Markeringen skal placeres med hensyn til, at nogle svagsynede orienterer sig lige frem i øjenhøjde, nogle vil søge efter dørgreb og andre orientere sig langs gulvet med øjne og stok.

Lyse farver kombineret med mørke farver gør det muligt at se markeringen i dagslys og i svagere kunstlys. Forskel i lysrefleksionsværdi bør være mindst 60.

Se også afsnit 6.2.1.1 Glaspartier

.

Illustration af markeret glasparti og glasdør, med markeringer i højde 1,6 m, 1,1 m og 0,2 m. SBi.dk
Markeret glasparti og glasdør, med markeringer i højde 1,6 m, 1,1 m og 0,2 m.

Anbefaling:

 • Glasdøre skal markeres i øjenhøjde (1,6 m), i højde med dørgreb (1,0 m), og i stokkehøjde (0,2 m), så døren træder visuelt frem.
 • Anvendes prikker, logo eller anden grafik, skal markeringerne være i reflekterende materiale og så store (gerne 0,1- 0,2 m), at de er synlige og sidde så tæt, at de opfattes som en ret linje og med en lysrefleksionsværdi på mindst 60.
 • Mærkningen af døren skal tydeligt kunne ses under alle lysforhold både inde fra bygningen og udefra.
 • Glasdøre i glaspartier bør markeres særlig tydeligt, så døren kan skelnes fra resten af facaden. Døren kan evt. indrammes med et bredt bånd gerne 0,1-0,2 m, med en lysrefleksionsværdi på mindst 30.
 • Hvis sidehængte glasdøre benyttes, er det en fordel, at trafikken ind og ud separeres.

6.2.2.5 Dørgreb

For at blinde og svagsynede skal kunne anvende dørgreb skal disse være synlige, lette at lokalisere, logisk placeret, lette at bruge og gode at gribe om.

Anbefaling:

 • Alle døre, der åbnes manuelt, bør have dørgreb med en farve, der står i kontrast til dørens farve.
 • Blinde og svagsynede foretrækker ensidige vægtstangshåndtag og dørgreb, der er L-formede eller D-formede. Den åbne ende af et dørgreb bør altid være placeret ind mod døren, så det undgås, at et ærme sidder fast i håndtaget.
Illustration af L- og D-formet dørgreb.
Illustration af forskellige dørgreb.

6.2.2.6 Nødudgange, branddøre og lignende

Evakuering. Hvad er behovet?

I tilfælde af brand og andre nødsituationer (oversvømmelser, storm, terror m.v.) kan der opstå situationer, hvor bygninger eller andre konstruktioner skal forlades hurtigt. Når potentielt livstruende situationer opstår, skal man hurtigt og effektivt kunne bringes i sikkerhed, dvs. i sikker afstand af faren.

Erfaringen viser, at personer udsat for stress ofte søger imod kendte steder og personer. Derved vælges ofte de sædvanlige adgangsveje, som muligvis hurtigere kan udsætte personer for kritiske forhold. I jo højere grad alternative ruter er indarbejdet i daglige rutiner, jo større sandsynlighed er der for at en alternativ, og dermed mere sikker, flugtvej kan anvendes.

Anbefaling:

 • Tilgængelig skiltning, afmærkning af flugtveje: Eksisterende regelsæt foreskriver synlig afmærkning af flugtveje.
 • Skilte med skrift i tilgængelig form (jf. kapitel 4.3 Skilte og orienteringstavler) placeres i øjenhøjde. Dette vil også gavne normalt seende, idet eksempelvis røg kan sløre tekst på skilte placeret under loftet.
 • Genkendelig udformning eller struktur af flugtvejsdøre: Dette kan eksempelvis sikres ved farvevalg (kontraster), men teksturen bør også afvige fra almindelige døre, således at blinde umiddelbart kan identificere disse med hånden.
 • Placering af retningsgivende felt ud for flugtvejsdøre, som kan identificeres ved hjælp af fødder og den hvide stok anbefales ligeledes.
 • Nedadgående flugtvejstrapper bør markeres med opmærksomhedsfelt i overensstemmelse med anvisninger givet i kapitel 6.2.4.6.3 Indendørs opmærksomhedsfelter.
 • Gelændere ved flugtvejstrapper bør være kontinuerte og indeholde taktil markering af etage og angivelse af afslutning. Ved afslutning af flugtvejstrapper bør der placeres et retningsgivende felt, således at den blinde person ledes ud af bygningen.
 • Flugtvejs- og panikbelysning bør sikre, at et tilstrækkeligt lysniveau opretholdes for at lette identificering af flugtvejsruten. Dette vil ligeledes gavne personer med normalt syn.
 • Det anbefales, at varsling udføres med tale for på tilstrækkelig vis at opnå entydig varsling af alle berørte, og som ikke kan lede til misforståelser.
 • I offentligt tilgængeligt byggeri (fx indkøbscentre, biblioteker, transportterminaler) anbefales det, at personale er særligt trænet til også at håndtere og anvise flugtveje for personer med et synshandicap.
 • På arbejdspladser eller i bygninger, hvor personer med et synshandicap jævnligt færdes (f.eks. kursuscentre, sportshaller, konkrete arbejdspladser) anbefales det, at der jævnligt gennemføres særligt tilrettelagte evakueringsøvelser, således at bl.a. personer med et synshandicap bliver gjort bekendt med alternative flugtvejsruter. Træningen bør ske af såvel ansatte som personer, som er blinde eller svagsynede.
 • Branddøre i korridorer bør være sidehængt i den samme side, i hele korridorens længde. Hvis der er forskellige branddøre med forskellige bredder i en korridor, skal den bredeste dør altid sidde i samme side gennem hele korridoren.
 • Nødudgange bør være forsynet med panikbar, dvs. en åbningsmekanisme i hele dørens bredde.