6.2.9Elevatorer

For blinde, svagsynede og mange ældre borgere kan det være en udfordring at lokalisere en elevator, at tilkalde den, at komme med, at betjene den og at vide, hvornår man skal af.

Det er derfor vigtigt, at elevatorer placeres logisk i gangforløbet og indrettes, så de kan betjenes og anvendes af denne brugergruppe på lige fod med andre.

Bygningsreglementet BR 10 §242 stiller krav om, at bygninger med mindst én elevator skal opfylde kravene fra DS/EN 81-70 (Dansk Standard, 2003c).

Elevatoren skal give signal, når den stopper, gerne med angivelse af etagen med syntetisk tale. Ang. lydindikator og auditiv information i elevatoren, jf. EU direktiv EN 81-70, Maj 2003.

Dansk Blindesamfund opfordrer dog til, at alle elevatorer opfylder nedenstående anvisninger, så de kan benyttes af personer med synshandicap.

Anbefaling:

 • Elevatorer placeres centralt og logisk i gangforløbet i forbindelse med bygningers væsentligste funktioner, så de er lette at lokalisere for personer med synshandicap.
 • Personer med synshandicap genkender lettest en elevator frem for en almindelig dør, når den er indrykket i en mur, dørene er af metal og står i kontrast til farven på den omgivende væg.
 • Umiddelbart før elevatordøren bør der anlægges et opmærksomhedsfelt.
 • Betjeningsknappen for tilkald af elevatoren bør sidde på væggen, ikke på selve elevator, så ses den bedre. Placering af betjeningsknappen skal være i højde 0,9 -1,1 m og markeret taktilt med etagenummer.
 • Der vil typisk være to knapper: en ’jeg-skal-op’ og en ’jeg-skal ned’. Derfor vil taktile pile opad og nedad være til stor hjælp, så man også får en elevator, der skal i den rigtige retning.
 • Da man kan komme til at stige af på den forkerte etage, bør etagen angives som nummer i relief uden for elevatoren oven for betjeningsknappen for tilkald.
 • Elevatordørene skal være åbne i så lang tid, at personer med begrænset førlighed kan komme ind eller ud uden at sidde fast i dørene. Dørlukningen skal være styret af en sensor, så dørene ikke kan gå i, når passagen er spærret.
 • Belysningen må ikke være blændende, og brug af spotlights vil være fint.
 • De indre vægge i elevatorstolen bør være af et mat materiale, der ikke reflekterer lyset, og have en farve, der står i kontrast til gulvet. Spejlvægge og meget reflekterende vægge giver ekstrem synsforvirring. Hvis væggene er dekoreret, f.eks. med reklamemateriale under glas, må overfladen ikke give refleksioner.
 • Der bør opsættes håndlister langs elevatorvæggene, som man kan støtte sig til, når elevatoren er i bevægelse.
 • Elevatoren skal give signal, når den stopper, gerne med angivelse af etagen med syntetisk tale.

6.2.9.1 Betjeningspanel i elevatorstolen

Betjeningspanelet i elevatoren kan være svært at anvende for personer med synshandicap, hvis knapperne på panelet ikke er taktilt markeret. Den taktile markering hjælper blinde og svagsynede med at skelne knapperne fra hinanden.

Anbefaling:

 • Betjeningsknapperne i elevatorstolen skal være lette at finde. Eftersom betjeningsknapperne generelt er af relativt ringe størrelse, bør de være placeret på et særskilt betjeningspanel der er i kontrast til væggen med knapper i kontrast til pladen.
 • Betjeningsknapperne skal være så store som overhovedet muligt. De skal være designet, så man tydeligt kan føle knapperne, hvorfor betjeningsknapperne skal springe frem i forhold til betjeningspanelet.
 • Betjeningsknapperne for stop- og nødsignal anbringes adskilt fra de øvrige knapper på betjeningspanelet med anden udformning og farve. Betjeningsknappen for alarm bør forsynes med syntetisk tale, så man kan få besked om, hvordan man skal forholde sig i en nødsituation.
 • Betjeningsknappernes funktion skal markeres med store, tydelige ophøjede reliefbogstaver, tal eller symboler samt evt. punktskrift. Det skal placeres så tæt på den pågældende betjeningsknap som muligt. Den ideelle højde for bogstaver, tal og symboler er ca. 30 mm. Tal, symboler eller tekst kan placeres på selve knappen, hvis det ikke er muligt ved uheld at aktivere den.
 • Det er ønskeligt, at punktskriftafmærkning er tydelig, overholder specifikationerne i afsnit 4.3.6 Punktskrift (Braille) på skilte, og at de placeres til venstre for knap eller touchfølsomt felt.
 • Easy-touch knapper er umulige at betjene for personer med synshandicap, fordi det er for let at komme til at trykke på flere betjeningsknapper på en gang.
 • For at døvblinde kan benytte elevatoren, skal betjeningspanelet desuden udstyres med punkter, som vibrerer, når man kommer til den ønskede etage. Jf. Elevatordirektiv (EN 81-70)