6.1.14Placering og markering af inventar

På udearealer, på og langs fortov og stier, placeres bænke, skraldespande, skilte, automater, pølseboder, cykelstativer, venterum, tværbomme mm. Disse elementer er til glæde for alle, men kan samtidig være en forhindring for blinde og svagsynede, hvis inventaret ikke er afskærmet eller placeret og afmærket korrekt.

Det er derfor af stor vigtighed, at løst samt fast inventar anbringes uden for, men gerne langs med ganglinjer, så det er nemt at lokalise, men ikke er til gene for de gående.

Det bør fremgå af lokalplaner eller retningslinjer for butiksejere, museer, restauranter m.m., at løst inventar som butiksskilte, udstillingsstativer og lignende ikke må placeres i ganglinjerne eller foran indgangsdøre, så blinde og svagsynede kan støde ind i det.

Personer med synshandicap kan have problemer med at lokalisere fast inventar som pengeautomater, reliefkort, postkasser eller lignende og vil have glæde af, at det relevante brugsinventar er markeret med et opmærksomhedsfelt. Opmærksomhedsfeltet bør derfor placeres foran relevant inventar og i korrekt forbindelse med en naturlig eller en anlagt ledelinje.

Anbefaling:

 • For at sikre, at blinde og svagsynede ikke kolliderer med det opstillede inventar, skal løst som fast inventar placeres minimum 50 cm fra yderkanten af en anlagt eller naturlig ledelinje.
 • Nedhængt inventar som skilte skal etableres med en frihøjde på minimum 2,2 m for at undgå kollision.
 • Anlagte opmærksomhedsfelter etableres foran inventar og i korrekt forbindelse med naturlig eller anlagt ledelinje.
 • Løst inventar må ikke placeres i ganglinjerne eller foran indgangsdøre.

6.1.14.1 Stibom

En bom kan være en grim overraskelse, hvis man som blind eller svagsynet ikke er adviseret om dens tilstedeværelse. Det er derfor en god ide med en markering i belægningen og nødvendigt, at bommen i øvrigt afmærkes. En lav tværbom kan opfattes i tide med den hvide stok, jf. DS 105.

Tegningstekst: Principtegning af stibom. Dimension a: Hvor cyklister skal tvinges til at stå af: 150 – 180 cm. Hvor cyklister skal fartdæmpes: 4,0 m.

Anbefaling:

 • Stibomme markeres med anlagte opmærksomhedsfelter.
 • Stibomme bør udføres med en lav tværbom/stokkeværn i 15-30 centimeters højde, afmærket med kontrastfarve og refleks.
Billede af blind person, der passerer markeret spærrebom.
Blind person passerer markeret stibom. Det er vigtigt, at en bom er markeret med et opmærksomhedsfelt, så man ikke går direkte ind i den hårde bom.
Fleksibel stibom, som kan åbnes med et let skub
En fleksibel stibom er ikke helt så hård at gå ind i, da den åbner op, når den får et skub.

6.1.14.2 Parkerede cykler

Blinde og svagsynede kan have særlige udfordringer med parkerede cykler, idet den hvide stok let bliver viklet ind i cyklens hjul. Cykelstativer skal derfor anbringes, så de ikke hindrer fri passage for den gående. Der bør derfor etableres cykelstativer uden for gangbanen, der dækker det lokale behov, så cykler ikke pga. manglende plads smides tilfældigt på gangbanen eller foran indgange. Er der etableret ledelinjer, er det vigtigt, at cykelstativerne er placeret i god afstand, så cyklister, der ikke kender ledelinjens funktion, uforvarende parkerer deres cykel på ledelinjen.

Der bør tillige opsættes piktogrammer ved cykelstativerne, der viser ledelinjens funktion, og at denne skal friholdes for cykler og andre køretøjer.

Piktogram af ledelinje og person med synshandicap
Piktogram af ledelinje og person med synshandicap.
Piktogram viser en ledelinje med en parkeret cykel. En rød streg på tværs af piktogrammet viser, at cykler ikke må parkere på ledelinjen.
Piktogram, der viser, at cykler skal parkeres et andet sted end på ledelinjen.
Cykler parkeret på ledelinjen gør det vanskeligt at færdes i det offentlige rum.
Når cykler parkeres på ledelinjen, er det vanskeligt at færdes, og man kan som synshandicappet komme til skade, hvis man falder over en cykel. Cykler skal derfor parkeres et andet sted, end ovenpå ledelinjen.
Illustration af blind person, der passerer et cykelstativ, som er placeret uden for gangbanen.
Cykler bør stå parkeret i cykelstativer for at holde gangbanen fri.

Anbefaling:

 • Cykelstativer anbringes uden for gangbanen.
 • Cykelstativerne placeres i god afstand til ledelinjer.
 • Der opsættes piktogrammer ved cykelstativerne, der viser ledelinjens funktion.

6.1.14.3 Afmærkning og afspærring af vejarbejde

Afspærringer, der benyttes ved gravearbejde på og ved gangarealer, skal markeres tydeligt både fysisk og visuelt. Snore og diagonalt opstillede standere skal absolut undgås som markering. Det er meget vigtigt, at markeringerne opsættes i god afstand fra det sted, hvor gravearbejdet foregår, mindst 1 m før.

Det er afgørende for blinde og svagsynede, at Vejdirektoratets regler efterleves. Desværre overtrædes de jævnligt, dels på grund af sjusk og dels på grund af manglende viden om vigtigheden af at overholde reglerne, så en skærpelse af tilsynet med afmærkningen er påkrævet.

Det vil være en god ide ved vejarbejde og lignende at orientere om vejarbejder via fx lokalradioer, tv-stationer samt lokale lydaviser.

Anbefaling:

I Vejdirektoratets publikation af september 2017, 9.10.05 Udstyr - Afmærkning, Vejregler for afmærkning af vejarbejder, 3.3 Kant og baggrundsafmærkning mm., s. 27-28 http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=vd-2017-0106#pkt7.21 ) findes følgende bestemmelser for opsætning af sådanne markeringer:

 • "For at forebygge, at blinde og svagtseende kommer til skade i udgravninger m.v., skal der, hvor sådanne personer sædvanligvis færdes, foretages en særlig afmærkning af vejarbejde på fortove og gangstier. Ved vejarbejde på fortov og gangsti forstås i denne forbindelse alle arbejder på eller nærmere end 50 cm fra kanten af fortov, gangsti, fodgængerfelt eller lignende.
 • På de sider af arbejdsstedet, der er beliggende ind mod arealer, hvor fodgængere færdes, samt ved enderne af arbejdsstedet opsættes to stk. O 45 "Spærrebom" parallelt med underkanterne henholdsvis 10 - 20 og 70 - 80 cm over gangniveau.
 • Spærrebomme og afskærmninger opsættes således, at de kan tåle et mindre stød uden at ændre stilling. Hvor der er udgravninger, skal de være således anbragt, at de forhindrer, at fodgængere falder i udgravningerne. Det vil lette færden for blinde og stærkt svagsynede, hvis der er en person til stede til at dirigere trafikken.
ved udgravninger og vejarbejde er det vigtigt med ordentlig afspærring, så man ikke kommer til skade eller kommer til at forstyrre det igangværende arbejde. Afspærringen bør være i både hånd- og stokkehøjde, så man også kan mærke med sin mobilitystok, at der er opsat en afspærring. Billedet viser en blind person, som kan mærke afspærringen med sin hånd og sin stok, idet værnet er ca. 1 meter i højden.
Det er vigtigt, at vejarbejder og byggepladser afspærres, så blinde og svagsynede undgår at falde eller opleve farlige situationer.

6.1.14.4 Stilladser og advarselstavler

Opstillede stilladser kan være en udfordring for mennesker med synshandicap, da de ofte slet ikke er varslet eller ikke markeret korrekt, så blinde og svagsynede går ind i dem og kommer til skade, da stilladser ofte indeholder skarpe hjørner eller genstande.

Stilladser skal have vandrette markeringer, så stokken kan opfange dem, så man ikke snubler og falder ind under stilladset.

Der bør under ingen omstændigheder opsættes stilladser, der har diagonale sammenføjninger eller udstikkende genstande. Stilladser skal være markeret med kontrastfarve, gerne fluorescerende, i øjenhøjde.

Hvor stilladser fylder så meget på fortove eller gangarealer, at det optager en del af gangbanen, skal der etableres et alternativt tilgængeligt fortov. Et skilt, der henviser til det modsatte fortov, er ikke tilstrækkeligt for en blind eller svagsynet. Ved stilladsarbejde, der optager en del af gangbanen, skal der omlægges en erstatningsgangbane forbi stilladsarbejdet. Erstatningsgangbanen skal være tilgængelig for blinde og svagsynede.

Advarselstavler for ujævn vej, vejarbejde og lignende er ofte opsat midlertidigt. Disse opleves af mennesker med synshandicap som ekstra farlige, da man ikke er vant til tavler på dette sted. Derfor er det især vigtigt, at netop disse tavler hæves over hovedhøjde, og at de placeres på en sådan måde, at de ikke udgør en fare for kollision. Skiltets kant kan med fordel tilføjes en gummiramme, så kanten ikke er så skarp og til fare for fodgængere.

Der henvises til Færdselsarealer for alle, kap. 3.8, om vejarbejde.

Illustration af stillads med markeringer. Person med hvid stok på vej mod stilladset.
Når stilladser har tydelige markeringer, undgår man som blind eller svagsynet at falde ind under stilladset.
Illustration af blind person, der passerer et skilt med vejarbejde.
Skilt, der markerer vejarbejde.

Anbefaling:

 • Stilladser skal have vandrette markeringer dels i 20 cm højde, dels i 80 - 90 cm højde over gangarealet.
 • Der må ikke opsættes stilladser, der har diagonale sammenføjninger eller udstikkende genstande under en højde på 2,20 m.
 • Stilladser skal være markeret med kontrastfarve, gerne fluorescerende, i øjenhøjde 1,60 m over terræn.
 • Hvor stilladser optager en del af gangbanen, skal der etableres et alternativt tilgængeligt fortov.
 • Færdselstavler, midlertidige som permanente, skal have en minimumshøjde over gangarealet på 2,20 m. Dette gælder også underskilte.
 • Advarselstavler for ujævn vej, vejarbejde og lignende skal have den rigtige højde og placeres på en sådan måde, at de ikke udgør en fare for kollision.